Regulamin sklepu internetowego

Obowiązuje od: 06.2019 r.

Sprzedaż biżuterii za pośrednictwem strony www.Libellen.pl realizuje Artur Schreiber, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPJ. Artur Schreiber, posługujący się numerem NIP 5861640519. Adres działalności: Gniewowo (84-206) ul. Wrzosowa 12. Działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 1: Definicje

 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem Libellen.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 • Sprzedawca – firma PPJ. Artur Schreiber ul. Wrzosowa 12, 84-206 Gniewowo
  Tel: 513 871 728 lub 58 678 61 18
  NIP: 5861640519
  Regon: 192588056
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
 • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 •  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 • Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego Libellen.pl
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Klienta.
 • Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Klienta konta w Sklepie internetowym Libellen.pl
 • Konto – indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Libellen.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

§ 2: Postanowienia wprowadzające

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 4. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są produktami nowymi.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 7. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 8. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu Klient musi posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych: Komputer lub urządzenie mobilne z zainstalowaną przeglądarką internetową wspierającą poprawnie standardy HTML5 oraz CSS3.
 9. Dane teleadresowe Sprzedawcy pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą wskazano poniżej:

E mail: PPJ.Schreiber@gmail.com

Telefon: 513 871 728 lub 58 678 61 18

lub pisemnie : PPJ. Artur Schreiber; Gniewowo (84-206) ul. Wrzosowa 12

§ 3: Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

3) wypełnić szczegóły płatności poprawnymi danymi oraz zaakceptować regulamin

4)  kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”

Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “ Kupuję i płacę”) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Za poprawność danych osobowych wprowadzonych przez Klienta w formularzu zamówienia odpowiada Klient.

2. Zapłata za towar odbywa się za pomocą przelewu tradycyjnego.

3. Zapłata uważana jest za dokonaną: w chwili wpływu na rachunek Sprzedawcy zapłaty,

4. Termin zapłaty wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia.

5. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu wpłaty i potwierdzeniu zamówienia przez sklep.

6. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym. Klient w terminie 7 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku biernej postawy Klienta umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

7. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym w opisie produktu.

8. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych ww. akcjami jest ograniczona.

9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§ 4: Formy dostawy i metody płatności

1. Dostawa odbywa się za pomocą: Usługi pocztowej Poczty Polskiej. Orientacyjny czas dostawy 3 dni robocze. Koszt dostawy to 15 zł.

2. Koszt dostawy podany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.

§ 5: Realizacja zamówienia

 • Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 • Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 • Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

§ 6: Odstąpienie od umowy


Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §2 ust 9 regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie nie późniejszym niż ostatni dzień prawa odstąpienia od umowy.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

To na kliencie spoczywa ciężar dowodu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5)zawartej w drodze aukcji publicznej;

§ 7: Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnic się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 3. Reklamacje składane są za pomocą formularza dostępnego na stronie Libellen.pl na adres PPJ.Schreiber@gmail.com.
 4.  Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email. O rozpatrzeniu reklamacji Klient jest informowany nie później niż 14 dnia od daty przesłania potwierdzenia otrzymania reklamacji. Po upływie 14 dnia określona w decyzji forma przeprowadzenia reklamacji zostaje zrealizowana.
 5. Reklamacje załatwiane są w terminie 21 dni.
 6. Zgodnie z zapisem art. 5612 §1 Kodeksu cywilnego Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi ma obowiązek, na koszt sprzedawcy, dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego przez Sprzedawcę. W niniejszym przypadku jest to: PPJ. Artur Schreiber ul. Wrzosowa 12, 84-206 Gniewowo.
 7. Instytucja rękojmi opisana została w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia, wady, wymiany towaru na nowy wolny od wad, obniżenia ceny i odstąpienia od umowy. Sprzedawca może nie uwzględnić żądania w zakresie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zaoferować Klientowi nieodpłatna naprawę lub wymianę.

§ 8: Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie.
 3. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności.

§ 9: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1.Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

2.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10: Postanowienia końcowe

 1. Powyższy Regulamin Sklepu obowiązuje od 06.2019 r.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.